Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για την παραγωγή σκυροδέματος, εγκεκριμένο από TUV Austria – Hellas (01013408) και τα αδρανή υλικά του λατομείου της εταιρείας φέρουν πιστοποίηση C.E. εγκεκριμένη από TUV Austria – Hellas (0906-CPR-02413010). Σκοπός αυτών των πιστοποιήσεων είναι η εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας κατά την παραγωγή σκυροδέματος φιλοδοξώντας την διαρκεί βελτίωση του προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών.